Producten

Disclaimer


Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan. 

Ooievaarslijn kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele directe, indirecte en/of incidentele schade welke het gevolg is van, voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik van c.q. het bezoek aan deze website. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, schade ontstaan door informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. 

Ooievaarslijn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde informatie op deze website aan te passen, toe te voegen en/of te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. 

Tevens is Ooievaarslijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's waarnaar middels een link of andere verwijzing verwezen wordt. 

Alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, waaronder in ieder geval - maar niet uitsluitend - dienen te worden verstaan de teksten, haar producten, de afbeeldingen en/of andere content, behoren uitsluitend toe aan Ooievaarslijn. 

Het is de bezoeker van onze website uitdrukkelijk niet toegestaan om (onderdelen van) de website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen (kopiëren) of anderszins te gebruiken, al dan niet commercieel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ooievaarslijn. 

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.